Корзина
Нет отзывов, добавить
Контакты
На сайте не действует Программа защиты покупателя Prom.ua . Продавец не прошел верификацию. Будьте бдительны, делая покупки. Рекомендуем проверять информацию и оплачивать товары после получения.
ООО «Аудиторская фирма Злагода» (наш новый сайт www.zlagoda.zp.ua)
+380 показать номер
+380 показать номер
Лилия Викторовна Таратута
УкраинаЗапорожская областьЗапорожьеСеверное шоссе, 3a, оф. 1869006
Карта

Оскарження податкових рішень-повідомлень в адміністративному порядку

Оскарження податкових рішень-повідомлень в адміністративному порядку
Після документальної перевірки органом державної податкової служби (далі – ОДПС) фінансово-господарської діяльності підприємства складається акт документальної перевірки, на підставі якого видається податкове рішення-повідомлення.
Кожна особа має право оскаржити рішення органів державної податкової служби, якщо вони обмежують її встановлені законами України права, в адміністративному або в судовому порядку.
Відповідно до Наказу ДПАУ „Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового та валютного законодавства суб'єктами підприємницької діяльності – юридичними особами, їх філіями, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами” від 16 вересня 2002 р. № 429, зареєстрованого в Мінюсті 29 грудня 2002 р. за № 1023/7311 (далі – Порядок оформлення результатів перевірок), після документальної перевірки фінансово-господарської діяльності складається акт документальної перевірки.
Акт перевірки має містити систематизований виклад виявлених у ході перевірки фактів порушень, зокрема норм податкового та валютного законодавства, а також фактів невиконання платником податків законних вимог посадових осіб податкових органів, які проводили перевірку.
Факти виявлених порушень податкового та валютного законодавства мають бути викладені в акті перевірки чітко, об'єктивно та повною мірою, з посиланням на первинні або інші документи, які зафіксовані в бухгалтерському та податковому обліку, що підтверджують наявність зазначених фактів.
На підставі акта документальної перевірки протягом трьох робочих днів від дня підписання акта керівником податкового органу (його заступником) приймається податкове повідомлення-рішення.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21 грудня 2000 р. № 2181-III (далі – Закон № 2181), податкове повідомлення – це письмове повідомлення контролюючого органу про обов'язок платника податків сплатити суму податкового зобов'язання, визначену контролюючим органом у випадках, передбачених Законом.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ ОДПС СКАРГ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В адміністративному порядку можуть бути оскаржені:
податкові повідомлення про визначення сум податкових зобов'язань, штрафних (фінансових) санкцій та податкових вимог щодо податкового боргу; рішення про: узгодження операцій із заставленими активами платника податків; розподіл суми податкових зобов'язань або податкового боргу між платниками податків, що виникають унаслідок реорганізації; погашення податкових зобов'язань, забезпечених податковою заставою, до проведення реорганізації; установлення солідарної відповідальності за сплату податкових зобов'язань платника податку, що реорганізовується; поширення права податкової застави на всі активи платника податків, який створюється шляхом об'єднання інших платників податків; продаж активів, що перебувають у податковій заставі; арешт активів; дострокове розірвання договорів про розстрочення, відстрочення податкових зобов'язань за ініціативою органу державної податкової служби; подання платником податків нової податкової декларації з виправленими показниками. У разі коли платник податків вважає, що контролюючий орган невірно визначив суму податкового зобов'язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству з питань оподаткування або виходить за межі його компетенції, встановленої законом, такий платник податків має право звернутися до контролюючого органу зі скаргою про перегляд цього рішення.
Скарга подається в письмовій формі і може супроводжуватися документами, розрахунками та доказами, які платник податків вважає за потрібне надати. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Строки подання документів на оскарження
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Скарга має бути подана контролюючому органу протягом десяти календарних днів, наступних за днем отримання платником податків податкового повідомлення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується.
Якщо відповідно до закону контролюючий орган самостійно визначає податкове зобов'язання платника податків за причинами, не пов'язаними з порушенням податкового законодавства, такий платник податків має право на адміністративне оскарження рішень контролюючого органу протягом тридцяти календарних днів від дня отримання податкового повідомлення.
Строки подання заяви про перегляд рішення контролюючого органу можуть бути продовжені за правилами та на підставах, визначених п. 15.4 ст. 15 Закону № 2181.
У разі коли останній день строків припадає на вихідний або святковий день, останнім днем таких строків вважається перший наступний робочий день. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вимоги до оформлення скарги
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
У скарзі має бути зазначено:
прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання фізичної особи – платника податку, а для юридичної особи – платника податку – її найменування, місцезнаходження та адреса, на яку необхідно надіслати відповідь за скаргою; найменування органу державної податкової служби, який видав податкове повідомлення або рішення, що оскаржується, дата і номер; суть порушеного питання, прохання чи вимоги та обґрунтування незгоди платника податків із сумою податкового зобов'язання, визначеною органом державної податкової служби в податковому повідомленні, або незгоди з іншим рішенням органу державної податкової служби; про подання чи неподання позовної заяви до суду про визнання недійсним податкового повідомлення або рішення органу державної податкової служби, а також про повідомлення чи неповідомлення відповідного органу державної податкової служби про подання повторної скарги органу державної податкової служби вищого рівня; підпис фізичної особи – платника податку або уповноваженої на те особи, а для юридичної особи – платника податку – підпис керівника або представника юридичної особи – платника податку, скріплений печаткою юридичної особи – платника податку; перелік документів і розрахунків, що додаються до скарги; в разі надсилання скарги поштою додається опис укладеного та повідомлення про вручення. Скарга має бути викладена в письмовій формі та надіслана до органу державної податкової служби поштою з повідомленням про вручення або передана фізичною особою – платником податку чи юридичною особою – платником податку через представника.
У випадку подання скарги через представника до скарги додається копія довіреності (доручення), оформленої відповідно до вимог чинного законодавства.
Скарга, оформлена без дотримання зазначених вимог, повертається особі, яка її подала, з відповідними роз'ясненнями не пізніше ніж через 5 днів від дня отримання такої скарги.
Якщо питання, порушені у скарзі, одержаній органом державної податкової служби, не входять до його повноважень, така скарга протягом не більше п'яти днів пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється особі, яка подала скаргу.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особа, яка подала скаргу до ОДПС, має право:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
особисто викласти аргументи особі, яка перевіряла скаргу, та взяти участь у перевірці поданої скарги ; ознайомитися з матеріалами перевірки; подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом державної податкової служби, який розглядає скаргу; бути присутньою при розгляді скарги; користуватися послугами адвоката або уповноваженого представника, оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку; одержати письмову відповідь про результати розгляду скарги; висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду скарги; вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом неправомірних рішень; відкликати або анулювати подану скаргу в будь-який час до прийняття рішення за наслідками розгляду скарги. Відкликання або анулювання скарги (заяви) проводиться за письмовою заявою особи, яка подала скаргу. РІШЕННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СКАРГИ
ОДПС при розгляді скарги платника податків перевіряє законність і обґрунтованість рішення (податкового повідомлення), що оскаржується, і приймає одне з таких рішень:
залишає рішення, що оскаржується, без змін, а скаргу – без задоволення; скасовує в певній частині рішення, що оскаржується, і не задовольняє скаргу платника податків у певній частині; скасовує рішення, що оскаржується, і задовольняє скаргу платника податків; про податковий компроміс; збільшує суму податкового зобов'язання (пені та штрафних санкцій) або податкового боргу. За розглядом скарги платника податків або посадової особи платника податків чи громадянина приймається рішення, яке оформляється відповідно до вимог законодавства про мови. Зміст рішення складається зі вступної, описової, мотивувальної та резолютивної частин. Рішення оформляється на бланку ОДПС, який розглядав скаргу.
У вступній частині рішення зазначається повне найменування особи, яка подала скаргу: прізвище та ініціали громадянина або фізичної особи – платника податку – суб'єкта підприємницької діяльності, посадової особи платника податків – юридичної особи – платника податку, відомості про інших осіб, які брали участь у розгляді скарги, відомості про предмет оскарження, якого стосується скарга, дата прийняття скарги до розгляду.
Описова частина рішення має містити перелік документів, які були взяті до уваги при розгляді скарги, дату і номер податкового повідомлення про суми податкових зобов'язань, рішення або постанови й назву органу державної податкової служби, який видав зазначені документи, та стисле викладення вимог і клопотання посадової особи платника податків, яка подала скаргу.
В мотивувальній частині рішення мають бути наведені результати дослідження матеріалів скарги та докази, на яких ґрунтуються висновки органу державної податкової служби, який розглядав скаргу, а також посилання на конкретні статті й пункти законів України та інших нормативно-правових актів, якими обґрунтовано відповідь на скаргу.
Резолютивна частина рішення має містити висновок про задоволення чи часткове задоволення скарги або про відмову в задоволенні вимог чи клопотання особи, викладених у скарзі.
У рішенні також зазначається, що в разі незгоди особи, яка подала скаргу, з прийнятим рішенням, воно може бути оскаржене до органу державної податкової служби вищого рівня або в судовому порядку.
У разі коли норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або органів державної податкової служби, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і органу державної податкової служби, рішення приймається на користь платника податків.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
СТРОКИ РОЗГЛЯДУ АПЕЛЯЦІЙНОЇ СКАРГИ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ОДПС зобов'язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його протягом 20 календарних днів з дня отримання скарги або направити рішення про продовження строків розгляду скарги (протягом не більш ніж 60 днів) на адресу платника податків поштою зповідомленням про вручення або надати йому рішення під розписку.
Керівник ОДПС (або його заступник) може прийняти рішення про продовження строків розгляду скарги платника податків, але не більше ніж на 60 календарних днів, та письмово повідомити про це платника податків до закінчення двадцятиденного строку.
Підставами для прийняття рішення про продовження строків розгляду скарги можуть бути, зокрема:
відсутність доданих до скарги документів (акта перевірки, розрахунків до акта перевірки, рішення, прийнятого за розглядом акта перевірки, рішення, прийнятого за розглядом скарги (заяви), необхідних для розгляду скарги (заяви); необхідність додаткової перевірки наданих бухгалтерських документів або документів податкового обліку; необхідність надання документів інших організацій, для з'ясування обставин справи тощо. У разі коли керівник ОДПС (або його заступник) відповідно до процедури адміністративного оскарження приймає рішення про продовження строків розгляду скарги платника податків, пеня не нараховується протягом таких додаткових строків незалежно від результатів адміністративного оскарження.
ПОДАННЯ ПОВТОРНОЇ СКАРГИ
-----------------------------------------------------------------------------
У разі коли ОДПС надсилає платнику податків рішення про повне або часткове незадоволення його скарги, такий платник податків має право звернутися протягом 10 календарних днів, наступних за днем отримання відповіді, з повторною скаргою до органу ОДПС, а при повторному повному або частковому незадоволенні скарги – до органу ОДПС вищого рівня з дотриманням зазначеного десятиденного строку для кожного випадку оскарження та зазначеного двадцятиденного строку для відповіді на нього.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
До скарги додаються такі документи:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
податкове повідомлення про визначення суми податкового зобов'язання; акт перевірки та інші документи (розрахунки), на підставі яких визначено податкове зобов'язання; первинна скарга платника податків та документи, що підтверджують докази незгоди платника податків з визначеною сумою податкового зобов'язання і штрафних (фінансових) санкцій або неправомірність прийнятого органом державної податкової служби рішення. Якщо платник податків не додав до скарги зазначені ксерокопії документів, ОДПС вищого рівня, що уповноважений розглядати скаргу, витребує ксерокопії зазначених документів від ОДПС, рішення якого оскаржується, в тому числі документи, що були надані платником податків з первинною скаргою, про підтвердження доказів незгоди з визначеною сумою податкового зобов'язання та штрафних (фінансових) санкцій або неправомірності іншого рішення, прийнятого органом державної податкової служби.
Якщо в повторній скарзі порушуються питання або додаються документи, що не були предметом оскарження та розгляду за первинною скаргою, то такі питання і документи не підлягають розгляду по суті, а заявник інформується про необхідність розгляду цих питань ОДПС, рішення якого оскаржується.
Скарга, подана з дотриманням порядку і строків, зупиняє виконання платником податків податкових зобов'язань, визначених у податковому повідомленні, на строк від дня подання такої скарги до ОДПС до дня закінчення процедури адміністративного оскарження.
Протягом зазначеного строку податкові вимоги з податку, що оскаржуються, не надсилаються, а сума податкового зобов'язання, що оскаржується, вважається неузгодженою.
У разі скасування раніше прийнятого рішення ОДПС про нарахування суми податкового зобов'язання (пені і штрафних санкцій) або податкового боргу податкові повідомлення або податкові вимоги з дня прийняття рішення про скасування суми податкового зобов'язання або податкового боргу вважаються відкликаними.
Необхідно пам'ятати, що рішення, прийняте за розглядом скарги, може бути менш сприятливим для платника податків, ніж рішення, що оскаржувалося.
У разі збільшення органом державної податкової служби суми податкового зобов'язання (пені та штрафних санкцій) або податкового боргу раніше надіслане податкове повідомлення або податкові вимоги не відкликаються, а на суму такого збільшення орган державної податкової служби надсилає окреме податкове повідомлення.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПОДАТКОВИЙ КОМПРОМІС
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Працівник ОДПС, який уповноважений розглядати скаргу платника податків у межах адміністративної апеляційної процедури, має право в установленому порядку пропонувати платнику податків компромісне вирішення спору, яке полягає в задоволенні частини скарги платника податків під зобов'язання останнього погодитися з рештою податкових зобов'язань, нарахованих ОДПС.
Підставою для прийняття рішення щодо податкового компромісу є наявність в ОДПС таких фактів і доказів по суті скарги платника податків, які дають підстави вважати, що запропонований податковий компроміс приведе до більш швидкого та/або більш повного погашення податкового зобов'язання порівняно з результатами, які можуть бути отримані внаслідок передання такого спору на вирішення суду.
Податковий компроміс не може бути запропоновано платнику податків до того як працівник ОДПС, уповноважений розглядати скаргу такого платника податків, не складе письмове обґрунтування доцільності податкового компромісу, що має бути розглянуте посадовою особою ОДПС, яка нарахувала оскаржуване податкове зобов'язання, а також посадовою особою, якій безпосередньо підпорядковується такий працівник.
У разі коли платник податків погоджується на укладення податкового компромісу, зазначене рішення набирає чинності з моменту отримання письмової згоди керівника ОДПС вищого рівня, а сума податкового зобов'язання, яка визначена умовами податкового компромісу, вважається узгодженою, і таке рішення не може бути оскаржене в майбутньому.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Надіслання рішення за результатами розгляду скарги
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
За розглядом скарги платника податків або посадової особи платника податків чи громадянина приймається рішення, яке оформляється відповідно до вимог законодавства про мови.
Рішення за розглядом скарги платника податків приймає керівник ОДПС (або його заступник). Оригінал рішення після зазначення реєстраційного номера вихідної кореспонденції надсилається (вручається) платнику податків.
Якщо вмотивоване рішення за скаргою платника податків не надсилається платнику податків протягом двадцятиденного строку або протягом строку, продовженого за рішенням керівника органу державної податкової служби (або його заступника), така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податків з дня, наступного за останнім днем зазначених строків.
Скарга вважається також повністю задоволеною на користь платника податків, якщо рішення керівника ОДПС (або його заступника) про продовження строків її розгляду не було надіслано платнику податків до закінчення двадцятиденного строку.
У випадках апеляційного узгодження суми податкового зобов'язання платник податків зобов'язаний самостійно погасити її узгоджену суму, а також пеню та штрафні санкції за їх наявності протягом десяти календарних днів, наступних за днем такого узгодження.
Посадові особи ОДПС при розгляді звернень громадян зобов'язані уважно вникати в їх суть, у разі потреби вимагати у виконавців матеріали їх перевірки, направляти працівників на місця для перевірки викладених у зверненні обставин, уживати інших заходів для об'єктивного вирішення поставлених автором звернення питань, з'ясовувати й усувати причини та умови, які спонукають громадян скаржитись, якщо це не суперечить чинному законодавству.
Остаточне рішення ДПАУ за заявою платника податків не підлягає подальшому адміністративному оскарженню, але може бути оскаржене в судовому порядку.

http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1358

Предыдущие статьи
  • 6 шагов для полного закрытия СПД
    6 шагов для полного закрытия СПД
    По закону это сделать легко. Прекращение деятельности предпринимателей регулируется Законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц — предпринимателей» от 15.05.2003г. № 755-IV. Процедура, как закрыть СПД,...
    Полная версия статьи